GOEDGEKEURD KWALITEITSSTATUUT GGZ-INSTELLING

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. ALGEMENE INFORMATIE

1. Gegevens ggz-aanbieder - Samen-GGZ is aangesloten bij Stichting Firmitas

Naam instelling: Stichting Firmitas
Hoofd postadres straat en huisnummer: Cypresbaan 57
Hoofd postadres postcode en plaats: 2908 LT Capelle aan de IJssel
Website: www.stichtingfirmitas.nl
KvK nummer: 24485362
AGB-code 1: 22220952

2. Gegevens contactpersoon/aanspreekpunt

Naam: K. Loukili
E-mailadres: k.loukili@samen-ggz.nl
Telefoonnummer:  06 – 33 32 17 93

3. Onze locaties vindt u hier

Link: www.stichtingfirmitas.nl

4. Beschrijving zorgaanbod en professioneel netwerk:

Stichting Firmitas is een stichting die zowel basis-GGZ als specialistische GGZ aanbiedt. Bij beide vormen van zorg moet er sprake zijn van een psychische stoornis en wordt er een diagnose vastgesteld. Bij de BGGZ is het aantal consulten beperkt en ingedeeld in drie trajecten: kort, middel en intensief. S-GGZ is bedoeld voor mensen met ernstige, complexe problemen die een matige tot ernstige negatieve invloed hebben op hun functioneren. De duur van de behandeling is afhankelijk van de ernst en aard van de klachten. Vaak gaat het om langdurige en intensieve psychotherapeutische hulp.

Stichting Firmitas biedt aan volwassenen onderzoek en behandeling aan. De behandeling vindt vooral individueel, maar soms ook in groepen plaats. De doelgroep bestaat uit volwassenen met uiteenlopende problematiek; bijvoorbeeld uit de hand gelopen angsten, fobieën, somberheid, stress,onverwerkte rouw, onverklaarbare lichamelijke klachten of moeite hebben met het verwerken van ingrijpende ervaringen(trauma), migratie en acculturatieproblematiek die vaak een stemmingsstoornis tot gevolg hebben. Vaak zijn problemen verankerd in de persoonlijkheid en langdurig van aard. Stichting Firmitas is een stichting die zich onder andere heeft gespecialiseerd in de behandeling van klachten en problemen die zijn ontstaan na gedwongen of vrijwillige migratie en ofwel het indirect doorwerken hiervan naar andere opvolgende generaties. De behandeling iscultuur-sensitief en dit geldt tevens voor psychodiagnostiek. Matching vindt plaasts op basis van expertise en taal/cultuur.

Professioneel netwerk
Stichting Firmitas beschikt over een breed en deskundig professioneel netwerk dat ingezet kan worden om elke cliënt de benodigde zorg te kunnen bieden. De volgende disciplines heeft de organisatie zelf in huis:
Gedragswetenschappelijke disciplines zoals psychiaters, klinisch psychologen, GZpsychologen en artsen.

Daarnaast zijn er samenwerkingen met:
• Praktijkondersteuners
• Gezondheidscentrums
• Thuiszorginstellingen
• De Gemeente Rotterdam (wijkteams)
Een uitgebreid overzicht van ketenpartners waar samenwerkingsafspraken mee zijn gemaakt is te vinden bij het onderdeel structurele samenwerkingsafspraken.

5. Stichting Firmitas heeft aanbod in:

– de generalistische basis-ggz
– de gespecialiseerde-ggz

6. Behandelsettingen generalistische basis-ggz

Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek bij Stichting Firmitas terecht en deze instelling biedt de volgende vormen van zorg en voor de aanwezige zorgvormen kunnen de volgende beroepsgroepen als regiebehandelaar optreden (indien relevant met toelichting):

Ambulante zorg
Beroepsgroep die hier als regiebehandelaar kan optreden en evt. toelichting:
Stichting Firmitas biedt ambulante diagnostiek en behandeling aan volwassenen met lichte tot matige, niet complexe psychische aandoeningen. Het gaat hierbij om afgegrensde behandeltrajecten van 5 tot maximaal 12 gesprekken, die in principe eenmalig gevolgd worden.

Ons aanbod in de GBGGZ omvat:
• Kennismaking en korte diagnostiek
• Kortdurende gesprekstherapie
• Online zorg gecombineerd met behandeling/begeleiding (blended behandelen)
• Psycho-educatie/voorlichting over de aandoening
• Laagfrequente behandel- en begeleidingscontacten (max. 12 per jaar) gericht op herstel bij patiënten met ernstige, langdurige psychiatrische problematiek (traject chronisch)

Behandelingen worden voornamelijk individueel, maar soms ook in groepsverband aangeboden vanuit verschillende disciplines. In de basis GGZ kunnen de volgende behandelaars regiebehandelaar zijn:
• GZ-psycholoog
• Psychotherapeut

7. Behandelsettingen gespecialiseerde-ggz

Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek bij Stichting Firmitas terecht en deze instelling biedt de volgende vormen van zorg en voor de aanwezige zorgvormen kunnen de volgende beroepsgroepen als regiebehandelaar optreden (indien relevant met toelichting):

Ambulante zorg
Beroepsgroep die hier als regiebehandelaar kan optreden en evt. toelichting:
Voor patiënten met (zeer) complexe psychische aandoeningen biedt Stichting Firmitas GGZ uiteenlopende vormen van zorg. De zorg wordt geboden aan volwassenen.

De regiebehandelaar is GZ-psycholoog en/of psychotherapeut bij de constructie van een MDO waarin de psychiater deelneemt.

8. Structurele samenwerkingspartners

Stichting Firmitas werkt ten behoeve van de behandeling van patiënten/cliënten/patiëntenzorg samen met de volgende partners (beschrijf ook de functie van het samenwerkingsverband en wie daarin participeren (vermeldt hierbij NAW-gegevens en website):
Stichting Firmitas werkt ten behoeve van de behandeling van patiënten/cliënten/patiëntenzorg samen met de volgende partners

Daarnaast zijn er samenwerkingen met:
• Praktijkondersteuners
• Gezondheidscentrums
• Thuiszorginstellingen
• De Gemeente Rotterdam (wijkteams)

II. ORGANISATIE VAN DE ZORG

9. Zorgstandaarden en beroepsrichtlijnen

Stichting Firmitas ziet er als volgt op toe dat:

9a. Zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn:
Stichting Firmitas heeft zijn opleidingsbeleid vastgelegd in een handboek (waarin) Stichting Firmitas is bezig om opleidingslicentie voor de opleiding tot GZ-psycholoog aan de Radboud UMC te Nijmegen te verkrijgen.

Behalve bovengenoemde opleidingen wordt elke zorgverlener in de gelegenheid gesteld om zich jaarlijks te scholen. Met iedere werknemer wordt er een individueel opleidingsplan samengesteld,waarin de voorkeur etc worden meegenomen. De medewerkers van Stichting Firmitas zijn lid van meerdere beroepsverenigingen en lezen de literatuur van deze verenigingen en bezoeken bijeenkomsten die georganiseerd worden om hun kennis bij te houden. Medewerkers zijn geregistreerd bij de NVO Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen, NIP Nederlands Instituut voor Psychologen, LVVP Landelijke Vereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten, VGCt Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve Therapie, NVVP Nederlandse Vereniging van Psychotherapeuten en de NVGZP Nederlandse vereniging van GZ- psychologen en haar Specialismen. Tijdens de jaarlijkse functioneringsgesprekken worden afspraken gemaakt over deskundigheidsbevordering en daarvoor te volgen opleidingen.

9b. Zorgverleners volgens zorgstandaarden en richtlijnen handelen:
Zorgverleners werken zo veel waar mogelijk volgens de zorgstandaarden en richtlijnen. Voor de verschillende DSM-IV stoornissen zijn voor de volwassenzorg zorgprogramma’s en zorgpaden opgesteld volgens de richtlijnen van het Trimbosinstituut, richtlijnen zoals die zijn ontwikkeld door de beroepsverenigingen NIP, NVO, LVVP, NVVP,VGCt. Binnen het behandelplan van patiënt wordt vastgelegd welke richtlijn, zorgpad gevolgd wordt en indien hiervan wordt afgeweken de reden van afwijken. Vastgelegd wordt het aantal consulten en het evaluatiemoment en via ROM wordt het behandeleffect gemeten. Tijdens evaluatie van het behandelplan kan een bijstelling plaatsvinden dan wel een vervolg, dan wel afsluiting van behandeling. De praktijk meet de resultaten van de behandeling door vooraf, tussentijds en aan het einde het effect van de behandeling te meten d.m.v. een Rom-meting. Daarnaast wordt aan het einde van de behandeling de cliënttevredenheid gemeten aan de hand van een vragenformulier. De score van de cliënttevredenheid wordt op de website gepubliceerd.

9c. Zorgverleners hun deskundigheid op peil houden:
Naast opleiding, bezoeken van congressen, enzovoorts vindt bijscholing plaats door middel van leerintervisie waarbij verschillende thema’s worden voorbereid en besproken. Dit betreft onder andere afsluiten van langdurige behandelingen, zorgpaden, nieuwe protocollen, omgaan met nieuwe migrantstromingen, aanbod creeeren voor bijv. asielzoekers en vluchtelingen , cultuursensitieve psychodiagnostiek afnemen en interpreteren , transculturele systeemtherapie, EMDR, ethische kwesties, beroepscode, enz. Leerintervisie vindt plaats met alle medewerkers 1 keer per 2 maanden max 2 uur. Daarnaast vindt er 1 uur per maand werkoverleg met alle medewerkers plaats. Tijdens het werkoverleg worden tevens onderwerpen als : ROM, EPD, ISO nieuwe werkinstructies, vakliteratuur, nieuwe behandelingen, enzovoorts besproken. Buiten Stichting Firmitas volgen meerdere medewerkers individuele supervisie of leertherapie in het kader van de GZ-opleiding. Hiernaast is de instelling bezig om toegang tot vakliteratuur te organiseren middels een kleine bibliotheek.

10. Samenwerking

10a. Samenwerking binnen uw organisatie en het multidisciplinair overleg is vastgelegd en geborgd in het professioneel statuut:
Link naar uw professioneel statuut: www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

10b. Indien de organisatie gespecialiseerde-ggz levert: Binnen Stichting Firmitas is het multidisciplinair overleg en de informatie-uitwisseling en -overdracht tussen regiebehandelaar en andere betrokken behandelaren als volgt geregeld:
• Vindt er wekelijks een MDO plaats waarin zowel basispsychologen als GZ-psychologen deelnemen als een psychiater. In dit casuïstiekoverleg worden wekelijks een aantal patiënten wordt besproken.
• Eén keer per twee weken zijn er supervisies psychotherapeut/GZ-psycholoog en basispsychologen. Verslaglegging vindt plaats in EPD van patiënt door betrokken hoofdbehandelaar. De medebehandelaar kan tevens deelnemen aan dit overleg.

10c. Stichting Firmitas hanteert de volgende procedure voor het op- en afschalen van de zorgverlening naar een volgend respectievelijk voorliggend echelon:
Wekelijks worden nieuwe aanmeldingen beoordeeld door de GZ-psycholoog. Aan de hand van de volgende criteria wordt besloten tot onderzoek dan wel behandeling in BGGZ.
Als er geen vermoeden van een DSM stoornis is, betekent dat dat er enkele sprake is van klachten.
Ernst van de problematiek wordt onderscheiden in een viertal niveaus:
1. Subklinisch : onvoldoende klachten om een diagnose op te stellen.
2. Licht: relatief weinig kernsymptomen.
3. Matig: sprake van waarneembare beperkingen in het dagelijks functioneren.
4. Ernstig: sprake van uitval en of substantiële beperkingen in het dagelijks functioneren.
Deze Global Assessment of Functioning (GAF score) dient voor behandeling in de SGGZ lager dan 50 te zijn. Het criterium Risico richt zich naast zelfmanagement op de contextuele factoren. Er zijn drie niveaus: laag, matig en hoog waarmee het gevaar voor ernstige verwaarlozing, decompensatie, suïcide, huiselijk geweld, kindermishandeling en automutilatie kan worden ingedeeld.
Complexiteit: Bij geen complexiteit is er sprake van een enkelvoudig beeld. Bij lage complexiteit is er sprake van co-morbiditeit maar die interfereert niet met de behandeling van de hoofddiagnose hoog: ingewikkelde co-morbiditeit of problematiek op As 2, 3 of 4 waardoor multidisciplinaire behandeling in gespecialiseerde setting nodig is en dus sprake is van SGGZ.
Beloop klachten: is er sprake van aanhoudende klachten of recidive of chronische problematiek.
Exclusiecriteria zijn: ernstige suïcidaliteit (crisisgevoeligheid), ernstige verslaving, forse persoonlijkheidsproblematiek, psychosen. Indien patiënt voldoet aan de criteria voor onderzoek en/of behandeling, wordt de intakeprocedure in gang gezet. De beoordeling wordt vastgelegd in document Aanmeldingen. Indien patiënt niet op zijn plek is binnen de BGGZ of SGGZ (sprake van exclusiecriteria) wordt dit met de verwijzer en patiënt besproken en worden alternatieven voor onderzoek dan wel behandeling aangeboden. Patiënt wordt vervolgens terugverwezen naar huisarts of POH-GGZ.

10d. Binnen Stichting Firmitas geldt bij verschil van inzicht tussen bij een zorgproces betrokken zorgverleners de volgende escalatieprocedure:
De behandeling wordt geagendeerd in het MDO. In goed overleg worden de inzichten besproken. De psychiater of GZ-psycholoog is uiteindelijk bepalend in de keuze.

11. Dossiervoering en omgang met patiëntgegevens

11a. Ik vraag om toestemming van de patiënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:
Ja

11b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):
Ja

11c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar:
Ja

11d. Stichting Firmitas levert ROM-gegevens aan bij de Stichting Benchmark ggz (SBG) op geaggregeerd niveau ten behoeve van benchmarking:
Ja

12. Klachten en geschillenregeling

Patiënten kunnen met klachten of geschillen over een behandeling terecht bij de desbetreffende behandelaar, de kwaliteitsmanager of de externe geschillencommissie.
Contactgegevens: Postbus 90600 2509 LP Den Haag

Link naar klachten- en geschillenregeling: https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/de-procedure/

III. HET BEHANDELPROCES - HET TRAJECT DAT DE PATIËNT IN DEZE INSTELLING DOORLOOPT

13. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en – indien het onderscheid van toepassing is – per zorgverzekeraar en per diagnose. Link naar wachttijden voor intake en behandeling: Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link (nog onder constructie) en kunnen deze telefonisch opvragen. De informatie is gerangschikt naar generalistische BGGZ & SGGZ en – indien het onderscheid van toepassing is – per zorgverzekeraar en per diagnose.

14. Aanmelding en intake

14a. De aanmeldprocedure is in de organisatie als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
Aanmeldprocedure: a. Patiënten kunnen zich dagelijks tussen 09-17 uur telefonisch aanmelden. De telefonische aanmelding wordt altijd opgenomen door een psycholoog. Voor het noteren van de patiëntgegevens wordt gebruik gemaakt van het format nieuwe aanmeldingen. Patiënten worden na hun telefonische aanmelding eerst op een Lijst Aanmeldingen geplaatst. Eén keer per week worden de aanmeldformulieren, de praktijkvoorwaarden en klachtenlijsten gemaild naar de patiënt. Na ontvangst van de ingevulde en ondertekende aanmeldformulieren en de verwijsbrief of beschikking komen zij op de daadwerkelijke wachtlijst. De wachttijden worden bekend gesteld op de website van de praktijk en bij de telefonische aanmelding nadrukkelijk aan patiënt medegedeeld.

14b. Binnen Stichting Firmitas wordt de patiënt/cliënt terugverwezen naar de verwijzer – indien mogelijk met een passend advies – indien geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:
Ja

15. Diagnose

Beschrijf hoe de intake en diagnose binnen Stichting Firmitas is geregeld (hoe komt de aanmelding binnen, hoe komt de afspraak met de patiënt/cliënt voor de intake tot stand, wie is in de intakefase de regiebehandelaar en hoe komt die beslissing tot stand (afstemming met patiënt/cliënt), waaruit bestaan de verantwoordelijkheden van de regiebehandelaar indien deze wel/niet zelf de diagnose stelt):

Intake: Zodra er ruimte is voor een nieuwe patiënt wordt een intake ingepland. De intake wordt gedaan door de regie- en/of behandelaar en de behandelaar. Na de intake volgt een overleg tussen de behandelaren en wordt cliënt telefonisch of face to face tijdens een vervolgafspraak op de hoogte gesteld van de vervolgprocedure. Dit kan zijn dat er psychodiagnostisch onderzoek (intelligentie onderzoek, persoonlijkheidsonderzoek, dan wel neuropsychologisch onderzoek) wordt voorgesteld of behandeling. Indien besloten wordt tot het verrichten van onderzoek ontvangt de patiënt voorafgaand aan het onderzoek schriftelijk een onderzoeksindicatie waarbij de problematiek kort wordt omschreven, de hulpvraag van patiënt, de onderzoekshypothesen en de onderzoeksmiddelen die zullen worden ingezet en de data waarop onderzoek wordt uitgevoerd. De patiënt ondertekent deze voorafgaand aan het onderzoek. Afspraken voor onderzoek of behandeling worden na de intake gelijk ingepland en vinden maximaal binnen 2 weken na de intake plaats. Onderzoek kan worden uitgevoerd door de behandelend therapeut of door een psychodiagnostisch medewerker. De onderzoeksbevindingen worden vastgelegd in een verslag dat met patiënt in een adviesgesprek wordt toegelicht. In dit gesprek wordt ook de vastgestelde diagnose/classificatie besproken.

16. Behandeling

16a. Het behandelplan wordt als volgt opgesteld (beschrijving van proces en betrokkenheid van patiënt/cliënt en (mede-)behandelaren, rol multidisciplinair team):
Wanneer na de intake behandeling wordt gestart ontvangt patiënt een behandelplan tijdens het eerstvolgende contact. Een concept behandelplan wordt voorafgaand aan dit contact tijdens een casuistiekoverleg met de hoofdbehandelaar opgesteld. Het behandelplan wordt besproken en uitgelegd aan patiënt. Patiënt wordt in de gelegenheid gesteld om aan te vullen en eventueel aanvullingen aan te geven. Het plan wordt na akkoord ondertekend door patiënt en behandelaren. Patiënt krijgt een kopie van een getekend behandelplan mee voor zichzelf, indien hij/zij dit wenst. De regie- en/of hoofdbehandelaar is aanwezig bij het bespreken van het behandelplan met patiënt. De behandeling als beschreven in het behandelplan is gericht op het opheffen van de psychische stoornis dan wel het voor de patiënt beter beheersbaar maken van de problemen. De therapeuten werken vanuit verschillende referentiekaders: cliënt centered, psycho-analytisch en gedragstherapeutisch. De verschillende behandelmethoden die kunnen worden ingezet zijn o.a. cognitieve gedragstherapie, EMDR, IPT en steunende en structurerende gesprekken. Behandelingen kunnen zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden.
Sommige behandelingen worden ondersteund door eHealth programma’s.
De behandelprogramma’s zelf zijn evidence based (d.w.z. dat de behandeling door de psycholoog zo wordt uitgevoerd dat die is gebaseerd op de best beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid) en worden al jaren gebruikt als papieren behandelprotocol. De behandelingen via eHealth bestaan overwegend uit cognitieve gedragstherapie.
Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van gedragstherapie en gesprekstherapie. Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een mens negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de ‘gekleurde bril’ waardoor men de dingen ziet. Wie leert deze negatieve gedachtes anders te interpreteren, krijgt een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen. Hierdoor kunnen negatieve gevoelens verdwijnen en zal het gedrag veranderen. Cognitieve gedragstherapie is een kortdurende, gestructureerde therapievorm die op het heden en de toekomst is gericht.
Voor cliënten werkt Stichting Firmitas met eHealth programma’s van nog nader aanvullen voor de behandeling van: diverse klachtenbeelden en stoornissen nog nader toevoegen als er e-health gebruikt gaat worden.

16b. Het aanspreekpunt voor de patiënt/cliënt tijdens de behandeling is de regiebehandelaar (beschrijving rol en taken regiebehandelaar in relatie tot rol en taken medebehandelaars):
De regiebehandelaar is betrokken bij het opstellen van het behandelplan, is aanwezig bij het bespreken van het behandelplan met patiënt. Vervolgens bij elke evaluatie van het behandelplan en bij afsluiting van de behandeling. Veelal voert de regiebehandelaar zelf de behandeling uit of een deel van de behandeling.

16c. De voortgang van de behandeling wordt binnen Stichting Firmitas als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
. aan de hand van vragenlijsten, tussentijdse evaluatiemomenten (veelal na 6 of 8 sessies) aan de hand van het behandelplan en d.m.v. ROM.

16d. Binnen Stichting Firmitas evalueert de regiebehandelaar samen met de patiënt/cliënt en eventueel zijn naasten de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling als volgt (toelichting op wijze van evaluatie en frequentie):
Regelmatig (veelal na 6 of 8 sessies) evalueert de regiebehandelaar samen met de patiënt en behandelaar de voortgang van de behandeling. Het evalueren kan ook plaatsvinden wanneer daar indicatie voor is, stagnatie van de behandeling, bijstellen van de behandeldoelen etc. Het effect van een behandeling wordt gemeten en geregistreerd, waardoor de kwaliteit en effectiviteit van de behandeling kan worden vastgesteld.. Aan de hand van de evaluatie wordt bekeken of het behandelplan moet worden bijgesteld, hoe lang men nog verder gaat, op welke termijn er weer geëvalueerd wordt dan wel de behandeling wordt afgesloten. Wijzing van behandelplan en de evaluatie worden vastgelegd in EPD van patiënt.

16e. De tevredenheid van patiënten/cliënten wordt binnen Stichting Firmitas op de volgende manier gemeten (wanneer, hoe):
Bij het afsluiten van de behandeling d.m.v. een (anoniem in te vullen) vragenlijst, de CQI-a.

17. Afsluiting/nazorg

17a. De resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen worden als volgt met de patiënt/cliënt en diens verwijzer besproken (o.a. informeren verwijzer, advies aan verwijzer over vervolgstappen, informeren vervolgbehandelaar, hoe handelt instelling als patiënt/cliënt bezwaar maakt tegen informeren van verwijzer of anderen):
De resultaten van behandeling worden met patiënt geëvalueerd aan de hand van het behandelplan en de nametingen via ROM. De correspondentie aan de verwijzer of vervolgbehandelaar/instelling wordt met patiënt doorgesproken en getekend voor akkoord. Patiënt ontvangt een kopie van de correspondentie aan de verwijzer/vervolgbehandelaar. Indien patiënt bezwaar maakt wordt dit opgetekend in het dossier en wordt verwijzer niet geïnformeerd tenzij de informatie van levensbelang is voor patiënt.

17b. Patiënten/cliënten en/of hun naasten kunnen als volgt handelen als er na afsluiting van de behandeling sprake is van crisis of terugval:
cliënt kan beroep doen op de terugvalpreventieplan die is opgesteld gedurende de behandeling. Indien dit niet toereikend is, dan kan cliënt zich wenden tot de huisarts die cliënt kan heraanmelden indien dit nodig is en/ of indien dit nodig is cliënt aanmelden bij de crisisdienst.
Heraanmelding is altijd mogelijk.

IV. ONDERTEKENING

Bestuurder:

Naam bestuurder van Stichting Firmitas:
A. Kupeli

Plaats:
Rotterdam

Datum:
20-10-2017

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:
Ja

Bij het openbaar maken van het kwaliteitsstatuut voegt de ggz-instelling de volgende bijlagen op de registratiepagina van www.ggzkwaliteitsstatuut.nl toe:
Een afschrift/kopie van het binnen de instelling geldende kwaliteitscertificaat (HKZ/NIAZ/JCI en/of ander keurmerk);
Een kopie van de overeenkomst met SBG voor aanlevering van ROM-gegevens;
Zijn algemene leveringsvoorwaarden;
Het binnen de instelling geldende professioneel statuut, waar de genoemde escalatie-procedure in is opgenomen.

Samen werken we aan een oplossing